ასოციაციის საქმიანობის მიზანია:


 1. შეასრულოს შუამავლის როლი ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის;
 2. გაავრცელოს ინფორმაცია და საუკეთესო პრაქტიკა ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებსა და ფინანსისტებს შორის;
 3. განახორციელოს ფინანსისტთა ინტერესების ლობირება სახელმწიფო დასაერთაშორისო დონეზე;
 4. დაამყაროს საერთაშორისო კავშირები გამოცდილების გაზიარების მიზნით;
 5. ასოციაციის მეშვეობით დანერგოს თანამედროვე ფინანსური მენეჯმენტისმეთოდები;
 6. შექმნას სერტიფიცირების სისტემა ფინანსური თანამშრომლებისათვის, დამოუკიდებელი და სახელმწიფო ორგანიზაციების მეშვეობით;
 7. ხელი შეუწყოს ფინანსურ დამოუკიდებლობასა და ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილებების მიღებას, დაგეგმვის და განხორციელების განვითარებული ხერხების გამოყენებით;
 8. უზრუნველყოს ტრეინინგები როგორც ასოციაციის წევრი მუნიციპალიტეტებისათვის, ისე სხვა დაინტერსებული ფინანსისტებისათვის, ჩამოაყალიბოს მუდმივმოქმედი კურსები;
 9. შექმნას ერთიანი ქსელი ინფორმაციის ცირკულირებისათვის;
 10. საჭიროებისამებრ, მოიზიდოს საერთაშორისო ექსპერტები და გამოიყენოს საერთაშორისო გამოციდელება;
 11. ხელი შეუწყოს მოქალაქეთა მონაწილეობას ადგილობრივი ხელისუფლების საქმიანობაში;
 12. საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაცია ასევე ახორციელებს კვლევით პროექტებს და მომსახურებებს;
 13. ხელი შეუწყოს "გენდერული თანასწორობის შესახებ" საქართველოს კანონის მოთხოვნების გავრცელებას".
თბილისი,ალ.ყაზბეგის გამზირი #4
ტელ: +995 577 170102
ელ. ფოსტა: [email protected]